Pàgina personal d’un propietari de la Urbanització Boscos de Montnegre de Sant Celoni

         Legislació bàsica:

 

Llei d’Urbanisme

 

Text refós del 2012. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme del 2010, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

 

Reglament de la Llei d’Urbanisme

 

Pla especial Boscos de Montnegre